Root Sculptures by Kim Sun Hyuk

hyuk-1-600x442

hyuk-2

hyuk-3

hyuk-4